MENU
Aula_close Layer 1

Skolens antimobbepolitik

Antimobbepolitik for Næsby Skole

Indledning – Skolebestyrelsens ønsker med politikken

Formålet med antimobbepolitikken er, at alle elever trives i skolens sociale fællesskab, at der er et kontinuerligt fokus på at forebygge mobning og at reagere hensigtsmæssigt, hvis mobning opstår.

Det er Næsby Skoles målsætning, at mobning ikke sker på vores skole, og at der sker en aktiv forebyggelse. Denne politik sætter retningen for det daglige arbejde med at forhindre mobning.

Elever, personale og forældre har alle et ansvar for at mobning forebygges på bedst mulig måde.

Mobning og mistrivsel

Der findes mange definitioner af mobning. Vi benytter denne:

Mobning er, når en eller flere bliver ved med at være efter, nedgøre eller udelukke et eller flere børn fra fællesskabet.

Mobning er ikke kun noget, der foregår i skoletiden.

Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen.

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

(Kilde, Maryfonden)

Digital mobning

Som udgangspunkt er der ikke forskel på, om mobning foregår ansigt til ansigt eller digitalt. Digital mobning adskiller sig ved, at det krænkende indhold har en online tilstedeværelse, som kan være svær at stoppe.

Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt, og afsenderen kan være anonym. Sproget kan virke meget hårdere, når kropssproget mangler, og det er nemt at misforstå hinanden. Beskeder og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og konflikterne eskalerer hurtigere på nettet. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse dem.

(Kilde, Red barnet)

Tegn på mobning

1 Når drilleri ikke længere er for sjov

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Drilleriet ikke længere er karakteriseret ved at være gensidigt, kærligt eller sjovt for begge parter
  • Drilleriet ikke længere forekommer i enkeltstående og spontane situationer
  • Drilleriet har til formål at ekskludere én eller flere personer fra fællesskabet

2 Når konflikter ikke længere kan løses

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Parterne ikke er ligeværdige og de involverede ikke kan motiveres til at finde en løsning på problemet
  • Konflikten er personfikseret og ikke handler om en given sag
  • Konflikten har til formål at ekskludere én eller flere personer fra fællesskabet

3 Når udstødelseshandlinger bliver systematiske

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Udstødelseshandlingerne er systematiske og ikke enkeltstående hændelser
  • De uhensigtsmæssige handlinger ofte går udover de samme personer
  • Udstødelseshandlingerne bærer præg af eksklusion og ydmygelse

4 Når fællesskaberne er præget af utryghed

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Fællesskaberne tidligere har været præget af mobbemønstre
  • Der er en generel anspændthed mellem eleverne
  • Eleverne i gruppen holder øje med hinanden

5 Når fællesskabet har lav tolerancetærskel

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Der ikke er plads til forskellighed i gruppen
  • Fællesskaberne ikke har noget positivt at samles om
  • Tonen blandt eleverne generelt er hård

6 Når fællesskabet mangler empati

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Elevgruppen er præget af manglende medlidenhed og bliver ligeglade med offeret
  • Nedværdigende handlinger accepteres i elevgruppen

7 Når fællesskabet er præget af magtubalance

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Det er socialt accepteret, at én eller flere personer er mindre værd end de andre
  • Der er en udpræget magtubalance i fællesskabet

8 Når fællesskabet er præget af ensomhed

Det kan være tegn på mobning, når:

  • Elever ofte opholder sig for sig selv og går alene rundt
  • Elever holder sig tilbage både fagligt og socialt

(Inspireret af DCUM)

Vi holder alle øje med tegnene og griber ind, hvis vi opdager tegn på mobning.

Forebyggelse, generelt                           

  • Vi arbejder med gruppedynamikken og den gode trivsel i klasserne/afdelingerne
  • Årlig trivselsmåling med opfølgning
  • Årlig baseline for elever og personale med opfølgning
  • Børnene er med til at lave klassechartrer (som rettighedsskole) og klasseregler i starten af hvert skoleår
  • Løbende elevsamtaler
  • Gennem elevråd/rettighedsråd
  • Vi får inspiration til arbejdet fra bl.a. Unicef, Fri for Mobberi, Venskabsklasser, Legepatruljen, SSP, etc.
  • Vi arbejder med Odense Kommunes Dannelsesstrategi
  • Nogle klasser arbejder med selvvalgte metoder, f.eks. ”the best team”
  • Gård- og gangvagter er synlige og tryghedsskabende
  • Vi har forældremøder og skole/hjemsamtaler, hvor klassens og den enkelte elevs sociale mål drøftes og i øvrigt kontakt efter behov
  • Vi forsøger alle at være rollemodeller

Hvis mobningen opdages

Hjemmet

  1. Tal med jeres barn. Lyt og undgå forhastede konklusioner. Spørg ind til situationen
  2. Berolig jeres barn og anerkend problemet
  3. Snak om mulige løsninger
  4. Kontakt de involverede forældre og lærerteamet
  5. Samarbejd om den bedste løsning på situationen

 

Skolen

  1. Teamet tager hånd om situationen og inddrager efter behov ressourcecenter og ledelse
  2. Skolen informerer og samarbejder med elever og forældre. Der laves individuelle aftaler
  3. Laver handleplan ud fra behov
  4. Følger løbende op på handleplanen
  5. Arbejder med gruppedynamikken med særlig opmærksomhed på de udsatte børn (de mobbede/de mobbende)
  6. Arbejder for at genskabe tillid og tryghed i gruppen

Gode råd til eleverne

Du kan være en god ven/klassekammerat ved f.eks. at:

  • Forsvare dem, der mobbes/gribe ind i mobbesituationen
  • Kontakte en voksen, hvis du opdager mobning
  • Invitere alle med i lege/aktiviteter
  • Vise omsorg for alle, især dem, der har det svært
  • Tale om ikke at acceptere mobning og handle derefter

Hvis du selv som barn/ung bliver udsat for mobning, så fortæl det altid til en voksen. Du kan også ringe til Børnetelefonen.

På Næsby Skole står vi sammen om god trivsel for alle.

Ovenstående er lavet i et samarbejde mellem skolebestyrelse, elevråd, personale og ledelse på Næsby Skole – med inspiration fra DCUM, Maryfonden og videndeling med andre skoler, efteråret 2019

 

 

Dokumenter