MENU
Aula_close Layer 1

Faglig undervisning

God faglig undervisning er vores kerneopgave.

Der er mange styreredskaber i forhold til undervisningen:

De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og prak-sis.

Fra ministeriet har vi bl.a.:

Folkeskoleloven

Bekendtgørelser

Vejledninger

Forenklede fælles mål

Prøver og eksamen

(kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside)

Folkeskolens formål

Folkeskolens formål er en del af folkeskoleloven. Her finder du netop den del af loven, som beskriver folkeskolens formål.

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Kilde: Folkeskoleloven

Lokalt på skolen arbejder vi ud fra ovenstående. Hver faglærer sørger for at holde målene og kravene i de enkelte fag. Læreren udarbejder en årsplan, som sikrer dette. Denne plan kan alle for-ældre se på MinUddannelse. I dagligdagen kommunikerer læreren og eleverne mundtligt og på Min-Uddannelse om undervisningens indhold. Forældrene kan følge med via elevens indgang og til dels via egen.

Desuden kommunikeres om undervisningen etc. på Aula og til møder og samtaler.

For at lykkes bedst muligt med læringen, vægter vi linjefagsuddannede lærere, et godt undervis-ningsmiljø og tidssvarende materialer og metoder. Vi har en nyrenoveret skole med gode mulig-heder i faglokaler og klasselokaler.

Skolen har eget ressourcecenter med vejledere i dansk, matematik, inklusion og AKT. Disse vejledere er med ude i vores storteam og går med ind i undervisningen og vejleder den enkelte lærer gennem praksis, f.eks. gennem co-teaching.

Vi deltager i en del projekter, som har til mål at forbedre den gode faglighed:

  • Børnene i Robotbyen – gennem dette projekt får vi uddannet lærere og har indrettet et rum med KUBO, Lego, robotter, droner, … Vi samarbejder med Syddansk Erhvervsskole om teknologien
  • Spilbaseret læring i samarbejde med Aalborg Universitet, hvor flere årgange arbejder med læring via spil, både bræt- og digitalespil. Lærerne uddannes løbende
  • Filosofi i Skolen i samarbejde med Syddansk Universitet, hvor vi får uddannet lærere og øvet det i praksis med eleverne
  • Samarbejde med UCL, hvor lærerne laver undervisningsforløb med fokus på didaktik for nye områder som teknologi
  • Samarbejde med UCL, hvor vi koncentrerer os om udvikling af tysk og engelsk i overbygningen
  •                                                                                                                                                                                              

Desuden deltager lærerne og pædagogerne i enkelte kurser og uddannelser.

Det er vores mål på Næsby Skole at rykke den enkelte elev mest muligt, så vi får elever, som er så dygtige som muligt. Udfordringerne skal være tilpasse, og læringen skal foregå i samarbejde mellem skole, elev og forældre.